(1)
Telyatnikov, M. Y.; Shaulo, D.; Prystyazhnyuk, S.; Shmakov, A. Vegetation of the High Mountains of the North-East Tuva Republic. abs 2019, 5, 161-189.