(1)
Karnaukhov, D.; Zausaeva, N.; Ermolaeva, Y.; Dolinskaya, E.; Biritskaya, S.; Teplykh, M.; Silenko, N.; Shimaraeva, S.; Silow, E. Gymnodinium Baicalense and Gymnodinium Coeruleum (Dinophyta) Outbreaks in Lake Baikal. abs 2019, 5, 109-113.