Negrobov, O. P., Lantsov, V. I., & Maslova, O. O. (2016). ANATOMY OF THE NERVOUS SYSTEM OF DOLICHOPODIDAE (DIPTERA). Acta Biologica Sibirica, 2(3), 5-8. https://doi.org/10.14258/abs.v2i3.1449