Telyatnikov, M. Y., Shaulo, D., Prystyazhnyuk, S., & Shmakov, A. (2019). Vegetation of the high mountains of the North-East Tuva Republic. Acta Biologica Sibirica, 5(2), 161-189. https://doi.org/10.14258/abs.v5.i2.6212