Karnaukhov, D., Zausaeva, N., Ermolaeva, Y., Dolinskaya, E., Biritskaya, S., Teplykh, M., Silenko, N., Shimaraeva, S., & Silow, E. (2019). Gymnodinium baicalense and Gymnodinium coeruleum (Dinophyta) outbreaks in Lake Baikal. Acta Biologica Sibirica, 5(4), 109-113. https://doi.org/10.14258/abs.v5.i4.7143