Karnaukhov, D., N. Zausaeva, Ya. Ermolaeva, E. Dolinskaya, S. Biritskaya, M. Teplykh, N. Silenko, S. Shimaraeva, and E. Silow. 2019. “Gymnodinium Baicalense and Gymnodinium Coeruleum (Dinophyta) Outbreaks in Lake Baikal”. Acta Biologica Sibirica 5 (4), 109-13. https://doi.org/10.14258/abs.v5.i4.7143.