Karnaukhov, D., N. Zausaeva, Y. Ermolaeva, E. Dolinskaya, S. Biritskaya, M. Teplykh, N. Silenko, S. Shimaraeva, and E. Silow. “Gymnodinium Baicalense and Gymnodinium Coeruleum (Dinophyta) Outbreaks in Lake Baikal”. Acta Biologica Sibirica, Vol. 5, no. 4, Dec. 2019, pp. 109-13, doi:10.14258/abs.v5.i4.7143.