Том 4, № 3 (2018)

Acta Biologica Sibirica

DOI: http://dx.doi.org/10.14258/abs.v4i3

Содержание

Статьи

O. V. Potapenko
PDF
6-35
Y. Y. Dubinina
PDF
36-53
I. Ya. Grichanov
PDF
54-56
I. I. Temreshev
PDF
57-65
O. E. Kosterin, V. S. Bogdanova
PDF
66-68
L. V. Yanygina, A. A. Yevseyeva
PDF
69-74
A. Yu. Bessudova, A. D. Firsova, I. V. Tomberg, L. M. Sorokolikova, Ye. V. Likhoshway
PDF
75-84
Masoud Sheidai, Zeynab Moradian Poode, Fahimen Koohdar, Seyed Mehdi Talebi
PDF
85-93
I. I. Temreshev, P. A. Esenbekova, A, M. Uspanov
PDF
94-101
O. G. Guseva
PDF
102-107
E. A. Gatilova
PDF
108-114
Fahimeh Koohdar, Masoud Sheidai, Zeynab Moradian Poode, Seyed Mehdi Talebi
PDF
115-120
N. V. Kirsanova
PDF
121-129
S. K. Korb
PDF
130-143