Том 2, № 4 (2016)

Acta Biologica Sibirica

DOI: http://dx.doi.org/10.14258/abs.v2i4

Содержание

Статьи

T. V. Kornievskaya, S. I. Mikhailova
PDF
5-10
I. Ya. Grichanov
PDF
11-14
I. I. Temreshev
PDF
15-28
M. K. Gorina, K. A. Smashnykh, O. K. Tavartkiladze, O. S. Goryaninova
PDF
29-34
L. P. Khlebova, N. V. Barysheva, A. P. Kraynov
PDF
35-44
N. V. Barysheva, M. A. Rozova, A. I. Ziborov, L. P. Khlebova, A. P. Kraynov
PDF
45-51
N. V. Elesova, N. V. Ovcharova, M. M. Silanteva
PDF
52-58
O. V. Filatova, A. A. Popov
PDF
59-66
I. A. Funk, A. N. Irkitova
PDF
67-79
N. B. Dysenbay, N. T. Erzhanov, G. G. Sokolova
PDF
80-83
H. K. Esanov, A. A. Kechaykin
PDF
84-89
D. N. Shaulo, A. S. Erst, M. O. Khalby, R. B. Shanmak, T. V. An'kova, A. I. Shmakov, N. I. Molokova, E. S. Ankipovich
PDF
90-94
I. V. Bobina, E. N. Vorob'eva, V. A. Nagibina, G. G. Sokolova, E. A. Sharlaeva
PDF
95-101
I. D. Borodulina, T. V. Plaksina
PDF
102-109
L. A. Fedina, M. V. Maslov, P. G. Gorovoy
PDF
110-117
N. A. Utarbayeva, S. A. Aipeisova
PDF
118-123
A. V. Matsyura, R. V. Yakovlev, P. N. Ulanov
PDF
124-133
A. A. Yevseyeva, L. V. Yanygina, L. B. Kushnikova
PDF
134-140
A. V. Matsyura, R. V. Yakovlev, P. N. Ulanov
PDF
141-148