[1]
Жанайхан, Е. 2020. Автор Сал - Серык Енердщ зерттелу барысына талдау жасап, Сал -Сершж Енердщ ерекшелтне гылыми негiздеме мен тyйiндi ойлар тyзген. Культурное наследие Сибири. 5, 23 (апр. 2020), 84-85.