Жанайхан, Е. (2020). Автор Сал - Серык Енердщ зерттелу барысына талдау жасап, Сал -Сершж Енердщ ерекшелтне гылыми негiздеме мен тyйiндi ойлар тyзген. Культурное наследие Сибири, 5(23), 84-85. извлечено от http://journal.asu.ru/knc/article/view/7726