ЖАНАЙХАН, Е. Автор Сал - Серык Енердщ зерттелу барысына талдау жасап, Сал -Сершж Енердщ ерекшелтне гылыми негiздеме мен тyйiндi ойлар тyзген. Культурное наследие Сибири, v. 5, n. 23, p. 84-85, 24 апр. 2020.