Жанайхан, Еркин. 2020. «Автор Сал - Серык Енердщ зерттелу барысына талдау жасап, Сал -Сершж Енердщ ерекшелтне гылыми негiздеме мен тyйiндi ойлар тyзген». Культурное наследие Сибири 5 (23), 84-85. http://journal.asu.ru/knc/article/view/7726.