Жанайхан, Е. (2020) «Автор Сал - Серык Енердщ зерттелу барысына талдау жасап, Сал -Сершж Енердщ ерекшелтне гылыми негiздеме мен тyйiндi ойлар тyзген», Культурное наследие Сибири, 5(23), сс. 84-85. доступно на: http://journal.asu.ru/knc/article/view/7726 (просмотрено: 2декабрь2023).