[1]
Е. Жанайхан, «Автор Сал - Серык Енердщ зерттелу барысына талдау жасап, Сал -Сершж Енердщ ерекшелтне гылыми негiздеме мен тyйiндi ойлар тyзген», КНС, т. 5, вып. 23, сс. 84-85, апр. 2020.