Жанайхан, Е. «Автор Сал - Серык Енердщ зерттелу барысына талдау жасап, Сал -Сершж Енердщ ерекшелтне гылыми негiздеме мен тyйiндi ойлар тyзген». Культурное наследие Сибири, т. 5, вып. 23, апрель 2020 г., сс. 84-85, http://journal.asu.ru/knc/article/view/7726.