Жанайхан, Еркин. «Автор Сал - Серык Енердщ зерттелу барысына талдау жасап, Сал -Сершж Енердщ ерекшелтне гылыми негiздеме мен тyйiндi ойлар тyзген». Культурное наследие Сибири 5, no. 23 (апрель 24, 2020): 84-85. просмотрено декабрь 5, 2023. http://journal.asu.ru/knc/article/view/7726.