1. Жанайхан Е. Автор Сал - Серык Енердщ зерттелу барысына талдау жасап, Сал -Сершж Енердщ ерекшелтне гылыми негiздеме мен тyйiндi ойлар тyзген // Культурное наследие Сибири, 2020. Т. 5. № 23. С. 84-85. URL: http://journal.asu.ru/knc/article/view/7726.