1.
Жанайхан Е. Автор Сал - Серык Енердщ зерттелу барысына талдау жасап, Сал -Сершж Енердщ ерекшелтне гылыми негiздеме мен тyйiндi ойлар тyзген. КНС [Интернет]. 24 апрель 2020 г. [цитируется по 2 март 2024 г.];5(23):84-5. доступно на: http://journal.asu.ru/knc/article/view/7726