Tydykova, Nadezhda, Altay state university, Российская Федерация