Tydykova, Nadezhda, Altay state university, Russian Federation