- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

M

Margolf, Margarita, Altay state university

I

Martyshev, Ivan, Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin

M

Mataeva, Maigul, Kazakh Humanitarian and Law Innovation University (Semey)

A

Mayorov, Aleksandr, Buryat State University

N

Mekhanoshina, Nina, Altay state university

Y

Mikhailenko, Yulia, Altay state university
Moldovanova, Yulia, Siberian Federal University

M

Mushchinina, Maria, University Johannes Gutenberg, Mainz, Germany
Mushchinina, Maria, University of Freiburg
Mushchinina, Maria (Russian Federation)

1 - 10 of 10 items