ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

  • Александр Безносюк Email: alexbeznosyuk@mail.ru
  • Татьяна Кочергина Email: alexbeznosyuk@mail.ru

Аннотация

Аннотация. Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления деятельности учреждения по формированию, сохранению и укреплению здоровья студентов. Здоровьесберегающие образовательные технологии делятся на три группы: организационно-педагогические, психолого-педагогические, учебно-воспитательные. Реализация необходимых здоровьесберегающих технологий при сознательном отношении к здоровью базируется на получении студентами необходимых знаний, умений и навыков сохранения физического, психического, духовного и социального здоровья.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Литература

Список литературы

Безносюк А.А. Влияние физического воспитания на организацию здоровьесберегающего и здоровьесозидающего образования в условиях современного вуза // Актуальные психолого-педагогические проблемы профессиональной подготовки : cб. научных трудов по материалам ХIII Междунар. науч.-практ. конф., Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 3 марта 2016 г. / отв. ред. Л.Б. Абдуллина. Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2016. С. 48–54.

Ващенко О., Свириденко С. Здоров`язберігаючі технології в загальноосвітніх навчальних закладах // Директор школи. 2006. № 20. С. 12.

Косенко А.Ф., Кочергіна Т.І. Вплив фізичного виховання на розумову працездатність особистості // Збірник наукових праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Випуск 1. Серія "Педагогічні науки". Кременець, 2007. С. 33–39.

Національно-патріотичне виховання – державний пріоритет національної безпеки : щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2014 року) / Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики; [редкол.: І. О. Жданов, гол. ред. колег., І. І. Бєляєва, С. В. Митрофанський та ін.]. К., 2015. 200 с.

References

Beznosjuk A.A. Vlijanie fizicheskogo vospitanija na organizaciju zdorov'esberegajushhego i zdorov'esozidajushhego obrazovanija v uslovijah sovremennogo vuza // Aktual'nye psihologo-pedagogicheskie problemy professional'noj podgotovki: Sb. nauchnyh trudov po materialam HIII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Respublika Bashkortostan, g. Sterlitamak, 3 marta 2016 g. / otv. red. L.B. Abdullina. Sterlitamak: Sterlitamakskij filial BashGU, 2016. S. 48–54.

Vashhenko O., Sviridenko S. Zdorov`jazberіgajuchі tehnologії v zagal'noosvіtnіh navchal'nih zakladah // Direktor shkoli. 2006. № 20. S. 12.

Kosenko A.F., Kochergіna T.І. Vpliv fіzichnogo vihovannja na rozumovu pracezdatnіst' osobistostі // Zbіrnik naukovih prac' Kremenec'kogo oblasnogo gumanіtarno-pedagogіchnogo іnstitutu іm. Tarasa Shevchenka. Vipusk 1. Serіja "Pedagogіchnі nauki". Kremenec', 2007. S. 33–39.

Nacіonal'no-patrіotichne vihovannja – derzhavnij prіoritet nacіonal'noї bezpeki : shhorіchna dopovіd' Prezidentu Ukraїni, Verhovnіj Radі Ukraїni pro stanovishhe molodі v Ukraїnі (za pіdsumkami 2014 roku) / Derzh. іn-t sіmejnoї ta molodіzhnoї polіtiki; [redkol.: І. O. Zhdanov, gol. red. koleg., І. І. Bєljaєva, S. V. Mitrofans'kij ta іn.]. K., 2015. 200 s.

Опубликован
2017-12-14
Как цитировать
Безносюк А., Кочергина Т. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ // Вестник психологии и педагогики Алтайского государственного университета, 2017, № 4. С. 32-44. URL: http://journal.asu.ru/vfp/article/view/3521.
Выпуск
Раздел
Статьи