(1)
Knjzev, S.; Ponomaryev, K.; Teploukhov, V.; Kholodov, O.; Naranik, V. Разноусые чешуекрылые (кроме Geometridae и Noctuidae) (Insecta, Lepidoptera) Омской области. АЗЖ 1, 1, 33-52.