KNJZEV, S.; PONOMARYEV, K.; TEPLOUKHOV, V.; KHOLODOV, O.; NARANIK, V. Разноусые чешуекрылые (кроме Geometridae и Noctuidae) (Insecta, Lepidoptera) Омской области. Алтайский зоологический журнал, v. 1, n. 4, p. 33-52, 11.