СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ТРАВЫ КУЛЬТИВИРОВАННОГО ВИДА МАНЖЕТКА МЯГКАЯ (ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM.) И ДИКОРАСТУЩЕГО МАНЖЕТКА ОБЫКНОВЕННАЯ (ALCHEMILLA VULGARIS L.S.I)

УДК 615.32

  • Виталий Дмитриевич Бояршинов Пермская государственная фармацевтическая академия Email: 89194531960@yandex.ru
  • Елена Владимировна Зорина Пермская государственная фармацевтическая академия
Ключевые слова: манжетка мягкая, Alchemilla mollis, манжетка обыкновенная, Alchemilla vulgaris, химический состав, культура манжетки

Аннотация

Растения рода Alchemilla изучаются как перспективные источники лекарственного растительного сырья с целью получения субстанций с различными фармакологическими свойствами. Проблема использования агамно-полового комплекса Alchemilla vulgaris L.s.l., обладающего высокой вариабельностью морфологических признаков и химического состава, может быть решена использованием культуры манжетки. В настоящее время на территории России в качестве декоративного растения выращивается манжетка мягкая Alchemilla mollis (Buser) Rothm. Данный микровид является представителем флоры Южной Европы и, по сведениям литературы, накапливает большое количество биологически активных веществ, а также имеет высокие показатели биомассы. Для оценки возможности расширения сырьевой базы надземной части манжетки исследовали содержание основных групп БАВ культивируемой A. mollis и дикорастущей A. vulgaris в условиях Среднего Урала. В результате проведенного исследования в надземной части A. mollis и A. vulgaris обнаружены фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды (флавоны и флавонолы), изофлавоны, ауроны, катехины, цианидины, кумарины, конденсированные и гидролизуемые дубильные вещества, аскорбиновая кислота, аминокислоты, полисахариды. Количественный анализ показал, что надземная часть A. mollis накапливает достоверно большее количество дубильных веществ (с преобладанием конденсированных форм) и достоверно меньшее количество аскорбиновой кислоты, в сравнении с надземной частью A. vulgaris, отличий в накоплении полисахаридов и флавоноидов не выявлено. Манжетка мягкая, культивируемая в условиях Среднего Урала, может быть предложена в качестве источника сырья манжетки с учетом хемотаксономических особенностей данного микровида.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Metrics

Загрузка метрик ...

Биографии авторов

Виталий Дмитриевич Бояршинов, Пермская государственная фармацевтическая академия

ассистент кафедры фармакологии

Елена Владимировна Зорина, Пермская государственная фармацевтическая академия

кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры фармакологии

Литература

Zorina Ye.V. Farmakognosticheskoye izucheniye vidov roda Alchemilla L. Permskogo kraya: dis. … kand. farm. nauk. [Pharmacognostic study of species of the genus Alchemilla L. Perm region: dis. … cand. farm. Sciences]. Perm', 2009, 217 p. (in Russ.).

Bayeva V.M. Farmakognosticheskoye izucheniye lekarstvennykh rasteniy s ispol'zovaniyem molekulyarno-biologicheskikh metodov: avtoref. dis. … dokt. farm. nauk. [Pharmacognostic study of medicinal plants using molecular biological methods: Ph.D. dis. … Dr. Pharm. Sciences]. Moscow, 2009, 48 p. (in Russ.).

Lobanova I.Ye., Vysochina G.I., Mazurkova N.A., Kukushkina T.A., Filippova Ye.I. Khimiya rastitel'nogo syr'ya, 2019, no. 1, pp. 5–22. DOI: 10.14258/jcprm.2019014032. (in Russ.).

Babayan M.S. Farmakognosticheskoye izucheniye manzhetki trinadtsatilopastnoy: avtoref. dis. … kand. farm. nauk. [Pharmacognostic study of the thirteen-lobed cuff: Ph.D. dis. … cand. farm. Sciences]. Pyatigorsk, 2016, 24 p. (in Russ.).

Andreyeva V.Yu., Kalinkina G.I. Khimiya rastitel'nogo syr'ya, 2000, no. 2, pp. 79–85. (in Russ.).

Bochkareva I.I., Artem'yeva V.V., D'yakova I.N. Vestnik VGU, seriya: Khimiya. Biologiya. Farmatsiya, 2017, no. 1, pp. 143–147. (in Russ.).

Ayrapetyan E.E., Babayan M.S. Belikovskiye chteniya: materialy IV Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. [Belikov readings: materials of the IV All-Russian scientific and practical conference]. Pyatigorsk, 2015, pp. 9–11. (in Russ.).

Yushkova T.A., Zorina Ye.V., Belonogova V.D. Dnevnik kazanskoy meditsinskoy shkoly, 2017, vol. III (XVII), pp. 49–53. (in Russ.).

Shilova I.V., Suslov N.I., Samylina I.A., Bayeva V.M., Lazareva N.B., Mazin Ye.V. Khimiko-farmatsevticheskiy zhurnal, 2019, no. 53(11), pp. 37–41. DOI: 10.30906/0023-1134-2019-53-11-37-41. (in Russ.).

Mazurkova N.A., Protsenko M.A., Filippova Ye.I., Kukushkina T.A., Vysochina G.I., Lobanova I.Ye., Mazurkov O.Yu., Shishkina L.N., Agafonov A.P. Razrabotka i registratsiya lekarstvennykh sredstv, 2019, vol. 8, no. 4, pp. 9–15. DOI: 10.33380/2305-2066-2019-8-4-9-15. (in Russ.).

Vitkova A., Gavrilova A., Delcheva M., Trendafilova A., Todorova M. Journal of Applied Horticulture, 2013, vol. 15(3), pp. 166–172. DOI: 10.37855/jah.2013.v15i03.32.

Zorina Ye.V., Boyarshinov V.D. Vestnik PGFA, 2018, no. 22, pp. 143–144. (in Russ.).

Boyarshinov V.D., Zorina Ye.V., Turyshev A.Yu. Sovremennyye tendentsii razvitiya tekhnologiy zdorov'yesberezheniya, Moscow, 2019, pp. 19–25. (in Russ.).

Kovalev V.N., Popova N.V., Kislichenko V.S. Praktikum po farmakognozii: uchebnoye posobiye dlya stud. vuzov. [Workshop on pharmacognosy: a textbook for students. universities]. Khar'kov, 2003, 512 p. (in Russ.).

Korul'kin D.Yu., Abilov Zh.A., Muzychkina R.A., Tolstikov G.A. Prirodnyye flavonoidy. [Natural flavonoids]. Novosibirsk, 2007, 232 p. (in Russ.).

Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezul'tatov issledovaniy). [Field expe-rience methodology (with the basics of statistical processing of research results)]. Moscow, 1985, 351 p. (in Russ.).

Zaprometov M.N. Osnovy biokhimii fenol'nykh soyedineniy. [Fundamentals of biochemistry of phenolic compounds]. Moscow, 1974, 214 p. (in Russ.).

Georgiyevskiy V.P. Komissarenko I.F., Dmitruk S.Ye. Biologicheski aktivnyye veshchestva lekarstvennykh rasteniy. [Biologically active substances of medicinal plants]. Novosibirsk, 1990, 333 p. (in Russ.).

Klyshev L.K., Bandyukova V.A., Alyukina L.S. Flavonoidy rasteniy. [Flavonoids of plants]. Alma-Ata, 1978, 220 p. (in Russ.).

Zhivetev M.A., Dudareva L.V., Graskova I.A., Voinikov V.K. Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 2016, vol. 12, pp. 5–12.

Ilgun S., Baldemir A., Sam N., Delimustafaoglu F., Müberra K. Bangladesh Journal of Botany, 2016, vol. 45(3), pp. 685–692.

Duckstein S.M., Lotter E.M., Meyer U., Lindequist U., Stintzing F.C. Zeitschrift für Naturforschung, 2012, vol. 67C, pр. 529–540. DOI: 10.5560/ZNC.2012.67c0529.

Ayrapetyan E.E., Babayan M.S., Leonova V.N. Mezhdunarodnyy studencheskiy nauchnyy vestnik, 2016, no. 4-3, pp. 409–410. (in Russ.).

Babayan M.S., Leonova V.N., Ayrapetyan E.E. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya, 2015, no. 1-1. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=19513. (in Russ.).

Опубликован
2022-03-10
Как цитировать
1. Бояршинов В. Д., Зорина Е. В. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ТРАВЫ КУЛЬТИВИРОВАННОГО ВИДА МАНЖЕТКА МЯГКАЯ (ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM.) И ДИКОРАСТУЩЕГО МАНЖЕТКА ОБЫКНОВЕННАЯ (ALCHEMILLA VULGARIS L.S.I) // Химия растительного сырья, 2022. № 1. С. 115-122. URL: http://journal.asu.ru/cw/article/view/10291.
Выпуск
Раздел
Низкомолекулярные соединения