БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА ASTERACEA

УДК 581.19 : 582.711

  • Татьяна Михайловна Шалдаева Центральный сибирский ботанический сад СО РАН Email: tshaldaeva@yandex.ru
  • Татьяна Абдулхаиловна Кукушкина Центральный сибирский ботанический сад СО РАН Email: kukushkina-phyto@yandex.ru
  • Юлия Анатольевна Пшеничкина Центральный сибирский ботанический сад СО РАН Email: scutel@yandex.ru
  • Елена Петровна Храмова Центральный сибирский ботанический сад СО РАН Email: khramova@ngs.ru
Ключевые слова: Centaurea cyanus, Centaurea macrocephala, Rhaponticum carthamoides, флавоноиды, катехины, танины, пектины, каротиноиды, антиоксидантная активность, DPPH

Аннотация

Проведено изучение содержания биологически активных веществ и антиоксидантной активности в листьях и соцветиях растений Centaurea cyanus (василек синий), Centaurea macrocephala (гроссгеймия крупноголовчатая), Rhaponticum carthamoides (левзея сафлоровидная), выращиваемых в условиях интродукции Центрального сибирского ботанического сада. В образцах обнаружены фенольные соединения (флавонолы, флаваны (катехины), танины), полисахариды (пектины, протопектины), тетратерпены (каротиноиды). Установлено, что в листьях и соцветиях R. carthamoides отмечено более высокое содержание флавонолов (до 4.93%), в листьях – танинов (до 27.7%) по сравнению с представителями рода Centaurea. По высокому содержанию катехинов (до 140.2 мг%) выделяются растения C. macrocephala. Каротиноиды преимущественно накапливаются в листьях R. сarthamoides (51.73 мг/%) и соцветиях у C. macrocephala (11.86 мг%). Наибольшее содержание пектинов отмечено в листьях и соцветиях C. cyanus (1.7% и 2.6%), протопектинов – в листьях (до 10.54%). Более высокую антиоксидантную (ССА=0.72 мг/г) и антирадикальную (IC50=0.58–0.77 мг/г) активность проявили водно-этанольные экстракты C. macrocephala. Низкую антирадикальную активность имеет C. cyanus (IC50 =4.43–8.13 мг/г).

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Metrics

Загрузка метрик ...

Биографии авторов

Татьяна Михайловна Шалдаева, Центральный сибирский ботанический сад СО РАН

кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории фитохимии

Татьяна Абдулхаиловна Кукушкина, Центральный сибирский ботанический сад СО РАН

старший научный сотрудник

Юлия Анатольевна Пшеничкина, Центральный сибирский ботанический сад СО РАН

старший научный сотрудник

Елена Петровна Храмова, Центральный сибирский ботанический сад СО РАН

ведущий научный сотрудник

Литература

Kamelin R.V. Slozhnotsvetnyye (kratkiy obzor sistemy). [Compositae (a brief overview of the system)]. St. Petersburg, Barnaul, 2000, 60 p. (in Russ.).

Rastitel'nyye resursy SSSR: Dikorastushchiye i tsvetkovyye rasteniya, ikh komponentnyy sostav i biologiche-skaya ak-tivnost'. T. 5. Sem. Asteraceae (Compositae). Chast' 1 [Plant resources of the USSR: Wild and flowering plants, their composition and biological activity. Vol. 5. Sem. Asteraceae (Compositae). Part 1], ed. A.L. Budantsev. St. Petersburg, 2013, 312 p. (in Russ.).

Cherepanov S.K. Flora Yevropeyskoy chasti SSSR. [Flora of the European part of the USSR]. St. Petersburg, 1994, vol. 7, pp. 260–288. (in Russ.).

Malyshev L.I., Peshkova G.A., Baykov K.S. i dr. Konspekt flory Sibiri: Sosudistyye rasteniya. [Synopsis of Siberian flora: Vascular plants]. Novosibirsk, 2005, 362 p. (in Russ.).

Kasterova Ye.A. Triba Cynarae (Semeystvo Asteraceae) flory Yuzhnoy Sibiri kak perspektivnyy istochnik biologicheski aktivnykh soyedineniy: diss. … kand. biol. nauk. [Tribe Cynarae (Family Asteraceae) of the South Siberian flora as a promising source of biologically active compounds: diss. … cand. biol. Sciences]. Tomsk, 2021, 220 p. (in Russ.).

Lar'kina M.S., Saprykina E.V., Gereng Ye.A., Kadyrova T.V., Yermilova Ye.V., Peshkina R.A. Voprosy biologicheskoy, meditsinskoy i farmakologicheskoy khimii, 2011, no. 7, pp. 28–32. (in Russ.).

Kadyrova T.V., Krasnov Ye.A., Kornyakova A.V. Rastitel'nyye resursy, 2006, no. 4, pp. 70–75. (in Russ.).

Bubenchikova V.N. Fitontsidy. Bakterial'nyye bolezni rasteniy. [Phytoncides. Bacterial diseases of plants]. Kiev, 1990, vol. 1, p. 27. (in Russ.).

Gosudarstvennaya farmakopeya SSSR. 11-ye izdaniye: Vyp. 1. Obshchiye metody analiza. [State Pharmacopoeia of the USSR. 11th Edition: Vol. 1. General methods of analysis]. Moscow, 1987, 336 p. (in Russ.).

The Plant List. Version 1.1. 2013.

Timofeyev N.P. Netraditsionnyye prirodnyye resursy, innovatsionnyye tekhnologii i produkty. Sbor-nik nauchnykh tru-dov. [Non-traditional natural resources, innovative technologies and products. Collection of scientific papers]. Moscow, 2007, vol. 15, pp. 8–49. (in Russ.).

Mashkovskiy M.D. Lekarstvennyye sredstva. V 2-kh chastyakh. [Medicines. In 2 parts]. Moscow, 1993, vol. 1, 736 p. (in Russ.).

Sokolov S.Ya. Fitoterapiya i fitofarmakologiya: Rukovodstvo dlya vrachey. [Phytotherapy and Phytopharmacology: A Guide for Physicians]. Moscow, 2000, 976 p. (in Russ.).

Baltayev U.A. Bioorganicheskaya khimiya, 2000, no. 26 (12), pp. 892–925. (in Russ.).

Dremova Ye.A. Fitokhimicheskoye issledovaniye levzei soflorovidnoy (Leuzea sarthamoide (Willd) DC: diss. ... doktora farm. nauk. [Phytochemical study of Leuzea carthamoide (Willd) DC: diss. ... doctor of pharmacology]. Sama-ra, 2007, 150 p. (in Russ.).

Volodin V.V., Mishurov V.P., Kolegova N.A., Tyukavin Yu.A., Portnyagina N.V., Postnikov B.A. Ekdisteroidy ras-teniy semeystva Asteraceae. [Ecdysteroids of plants of the family Asteraceae]. Syktyvkar, 1993, vol. 319, 20 p. (in Russ.).

Bubenchikova V.N. Tezisy dokladov vtoroy respublikanskoy konferentsii po meditsinskoy botanike. [Abstracts of the Second Republican Conference on Medical Botany]. Kiev, 1988, pp. 205–206. (in Russ.).

Lar'kina M.S., Yermilova Ye.V., Kadyrova T.V. Khimiya rastitel'nogo syr'ya, 2011, no. 4, pp. 7–11. (in Russ.).

Lar'kina M.S., Kadyrova T.V., Yermilova Ye.V., Krasnov Ye.A., Yusubov M.S. Khimiko-farmatsevticheskiy zhurnal, 2009, no. 4, pp. 14–17. (in Russ.).

Kaminskiy I.P. Seskviterpenovyye laktony Centaurea scabiosa L. Khimicheskoye issledovaniye i razrabotka metodov ikh analiza: avtoref. diss. … kand. farm. nauk. [Sesquiterpene lactones of Centaurea scabiosa L. Chemical research and development of methods for their analysis: author. diss. … cand. farm. Sciences]. Ulan-Ude, 2011, 21 p. (in Russ.).

Yermakov A.I., Arasimovich V.V., Yarosh N.P. i dr. Metody biokhimicheskogo issledovaniya rasteniy. [Methods of biochemical research of plants]. Leningrad, 1987, 430 p. (in Russ.).

Belikov V.V. Farmatsiya, 1970, no. 1, pp. 66–72. (in Russ.).

Fedoseyeva L.M. Khimiya rastitel'nogo syr'ya, 2005, no. 2, pp. 45–50. (in Russ.).

Kukushkina T.A., Zykov A.A., Obukhova L.A. Aktual'nyye problemy sozdaniya novykh lekarstvennykh preparatov prirodnogo proiskho-zhdeniya: materialy VII Mezhdunarodnogo s"yezda. [Actual problems of creating new drugs of natural origin: materials of the VII International Congress]. St. Petersburg, 2003, pp. 64–69. (in Russ.).

Kriventsov V.I. Trudy Nikitskogo botanicheskogo sada, 1989, vol. 109, pp. 128–137. (in Russ.).

Yashin A.Ya. Rossiyskiy khimicheskiy zhurnal, 2008, vol. 52, no. 2, pp. 130–135. (in Russ.).

Kumarasamy Y., Byres M., Cox P.J., Jaspars M., Nahar L., Sarker S.D. Phytother. Res., 2007, vol. 21 (7), pp. 615–621. DOI: 10.1002/ptr.2129.

Gawron-Gzella A., Witkowska-Banaszczak E., Bylka W., Dudek-Makuch M., Odwrot A., Skrodzka N. Pharm. Chem. J., 2016, vol. 50 (4), pp. 244–249. DOI: 10.1007/s11094-016-1431-0.

Kurkin V.A., Kurkina A.V., Avdeyeva Ye.V. Farmatsevticheskiye nauki, 2013, no. 11, pp. 1897–1901. (in Russ.).

Deyneka V.I., Shaposhnikov A.A., Deyneka L.A., Guseva T.S., Vostrikova S.M., Shentseva Ye.A., Zakirova L.R. Scientific bulletins of Belgorod State University. Series: Medicine. Pharmacia, 2008, vol. 46, pp. 19–26. (in Russ.).

Chupakhina G.N., Maslennikov P.V., Skrypnik L.N., Chupakhina N.Yu., Fedurayev P.V. Antioksidantnyye svoystva kul'turnykh rasteniy Kaliningradskoy oblasti: monografiya. [Antioxidant properties of cultivated plants of the Kalinin-grad region: monograph]. Kaliningrad, 2016, 145 p. (in Russ.).

Vysochina G.I., Kukushkina T.A., Shalddayeva T.M. Khimiya rastitel'nogo syr'ya, 2014, no. 2, pp. 129–135. DOI: 10.14258/jcprm.1402129. (in Russ.).

Maslennikov P. V., Chupakhina G. N., Skrypnik L. N. i dr. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo uni-versiteta (elektronnyy zhurnal), 2013, no. 1. URL: http://evestnikmgou.ru/Articles/Doc/255. (in Russ.).

Su X., Duan J., Jiang Y. et al. Int. J. Mol. Sci., 2007, vol. 8, pp. 1196–1205.

Опубликован
2022-12-15
Как цитировать
1. Шалдаева Т. М., Кукушкина Т. А., Пшеничкина Ю. А., Храмова Е. П. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА ASTERACEA // Химия растительного сырья, 2022. № 4. С. 181-188. URL: http://journal.asu.ru/cw/article/view/11265.
Выпуск
Раздел
Низкомолекулярные соединения