CHEMICAL COMPOSITION OF THE UROLOGY COLLECTION

UDC 615.322

  • Nodira Takhirovna Farmanova Tashkent Pharmaceutical Institute Email: farmanovan70@mail.ru
  • Lola Tairkhanovna Pulatova Higher Military Customs Institute of the Republic of Uzbekistan Email: lorena_97@mail.ru
  • Dildor Irgashevna Mambetova Scientifically research University of Technologies, Moscow lnstitute of steel and alloy Email: mambetova_d@mail.ru
  • Arzikul Dzhurakulovich Nurullaev Tashkent Medical Academy Email: aurum_dilobar.pp@mail.ru
  • Dlafruz Kabiljanovna Khudoykulova Tashkent Pharmaceutical Institute Email: khudoykylova_1982@mail.ru

Аннотация

In order to identify the main biologically active complex, there were carried out a chemical analysis of the urological collection. As a result of the study, there were established the presence of water-soluble polysaccharides in the urological collection 3.2±0.3%, amino acids – 406.3±0.01 nmol, ascorbic acid 45.0±0.5 mg%, carotenoids 0.50±0.04 mg%, organic acids 1.87±0.2%, essential oil – 0.79±0.1%, flavonoids – 0.43±0.04%, coumarins – 0.18±0.2%, phenolcarboxylic acids – 0.41±0.2%, tannins – 5.3±0.4%, saponins (glycyrrhizic acid) – 1.15±0.2%, as well as macro- and micronutrients – 19596.65±0.002 mg/kg. The elemental composition of the collection is represented by 17 vital elements (K, Ca, Mg, Na, P are the dominant components). During studies have also shown the presence of 14 amino acids, 7 of which are essential (44.6% of the total amino acids). It can be clearly stated that the indicator components of the collection are polyphenolic compounds (flavonoids, tannins, etc.) and saponins (glycyrrhizic acid) predominantly passing into aqueous extracts (the proposed dosage form) of the collection, the complex of which determines the specific activity of the studied urological collection. The obtained data were used to develop the authenticity and criteria of the quality of the studied collection.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Metrics

Загрузка метрик ...

Биографии авторов

Nodira Takhirovna Farmanova, Tashkent Pharmaceutical Institute

Associate Professor of the Department of Pharmacognosy

Lola Tairkhanovna Pulatova, Higher Military Customs Institute of the Republic of Uzbekistan

Professor of the Department of Customs Expertise and Classification of Goods

Dildor Irgashevna Mambetova, Scientifically research University of Technologies, Moscow lnstitute of steel and alloy

Associate Professor

Arzikul Dzhurakulovich Nurullaev, Tashkent Medical Academy

Deputy Dean of the Faculty of Medicine

Dlafruz Kabiljanovna Khudoykulova, Tashkent Pharmaceutical Institute

Senior Lecturer of the Department of Languages

Литература

Samylina I.A., Balandina I.A. Farmatsiya, 2003, vol. 52 (2), рp. 39–41. (in Russ.).

Korsun V.F., Korsun E.V. Fitoterapiya: traditsii rossiyskogo travnichestva (Noveyshiy meditsinskiy spravochnik). [Phytotherapy: traditions of Russian herbalism (The latest medical reference book)]. Moscow, 2010, 879 p. (in Russ.).

Mosolova Yu.E., Khakhulina N.N. Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013, vol. 3, no. 2, р. 372. (in Russ.).

Gosudarstvenniy reestr lekarstvennix sredstv i meditsinskix izdeliy. Ofitsialnoe izdanie (po sostoyaniyu na 19 fevralya 2020 g). [The state register of medicines and medical devices. Official publication (as of February 19, 2020)]. (in Russ.).

Farmanova N.T., Urmanova, F.F., Aliev Kh.Yu. Farmatsevticheskiy zhurnal, 2009, no. 2, рp. 68–70. (in Russ.).

Gosudarstvennaya farmakopeya. XI izd. [The State Pharmacopoeia. XI ed.]. Moscow, 1987, vol. 1, 337 p. (in Russ.).

Gosudarstvennaya farmakopeya. XI izd. [The State Pharmacopoeia. XI ed.]. Moscow, 1990, vol. 2, 338 p. (in Russ.).

Gosudarstvennaya Farmakopeya Rossiyskoy Federatsii. XIV izd. [The State Pharmacopoeia of the Russian Federation. XIV edition]. Moscow, 2018, vol. 3, pp. 2365–2367. (in Russ.).

Grinkevich N.I., Safronich L.A. Khimicheskiy analiz lekarstvennykh rasteniy. [Chemical analysis of medicinal plants]. Moscow, 1983, 176 p. (in Russ.).

Bandyukova V.A., Shinkarenko A.A. Khimiya prirodnykh soyedineniy, 1983, no. 1, pp. 20–24. (in Russ.).

Beketov E.V., Abramov A.A., Nesterova O.V. Vestnik Moskovskogo universiteta. Khimiya, 2005, vol. 46, no. 4, pp. 259–262. (in Russ.).

Kurkin V.A., Egorov M.V. Fundamental'nyye issledovaniya, 2014, no. 6(6), pp. 1232–1236. (in Russ.).

Malyutina A.Yu., Shestopalova N.N., Novikov O.O., Pisarev D.I., Kazakova V.S., Tsvetkova Z.E. Nauchnyy rezul'tat. Meditsina i farmatsiya, 2016, vol. 2, no. 4, pp. 66–72. DOI: 10.18413/2313-8955-2016-2-4-66-72 (in Russ.).

Afanasyeva P.V., Kurkin V.A., Kurkina A.V. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk, 2015, vol. 1, no. 5, pp. 930–934. (in Russ.).

Sampiev A.M., Khochava M.R. Kalendula lekarstvennaya. [Calendula officinalis]. Krasnodar, 2010, 144 p. (in Russ.).

Nikonov G.K., Perelson M.E. Trudy VILR. 1969, pp. 88–125. (in Russ.).

Ibragimova N.A., Urmanova F.F. Materiali nauchno-prakticheskoy konferensii «Integratsiya obrazovaniya, nauki i proizvodstva v farmatsii», posvyaщennoy 70-letiyu Tashkentskogo farmatsevticheskogo instituta. [Materials of the sci-entific-practical conference “Integration of education, science and production in pharmacy”, dedicated to the 70th anni-versary of the Tashkent Pharmaceutical Institute]. Tashkent, 2007, pp. 137–138. (in Russ.).

Karpyuk U.V., Kislichenko V.S., Velma V.S., Bukharina O.V. Ukrayinsʹkyy zhurnal klinichnoyi ta laboratornoyi medytsyny, 2009, vol. 4, no. 2, pp. 41–44. (in Ukr.).

Slivkin A.I., Trineeva O.V. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Khimiya. Biologiya. Far-matsiya, 2016, no. 1, pp. 152–155. (in Russ.).

MUK 4.1.1483-03. Opredeleniye soderzhaniya khimicheskikh elementov v diagnostiruyemykh biosubstratakh, preparatakh i biologicheski aktivnykh dobavkakh metodom mass-spektrometrii s induktivno svyazannoy argonovoy plazmoy. [MUK 4.1.1483-03. Determination of the content of chemical elements in diagnosed biosubstrates, prepara-tions and biologically active additives by inductively coupled argon plasma mass spectrometry]. (in Russ.).

Опубликован
2021-03-16
Как цитировать
1. Farmanova N. T., Pulatova L. T., Mambetova D. I., Nurullaev A. D., Khudoykulova D. K. CHEMICAL COMPOSITION OF THE UROLOGY COLLECTION // Химия растительного сырья, 2021. № 1. С. 227-232. URL: http://journal.asu.ru/cw/article/view/7542.
Выпуск
Раздел
Низкомолекулярные соединения