ВЛИЯНИЕ БИОСОРБЕНТА «УНИСОРБ-БИО», МОДИФИЦИРОВАННОГО МАКУЛАТУРОЙ, НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА КЛЕВЕРА РОЗОВОГО В УСЛОВИЯХ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

УДК 579.66

  • Татьяна Васильевна Рязанова Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва Email: tatyana-htd09@mail.ru
  • Ольга Семеновна Федорова Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва Email: oc-57@mail.ru
Ключевые слова: нефть, почва, загрязнение нефтью, биопрепарат «Унисорб-Био», биоремедиация, фитоконтроль, клевер розовый – шведский

Аннотация

В статье на примере искусственно загрязненной почвы рассмотрено влияние карбамидного сорбента – биопрепарата «Унисорб-Био», модифицированного макулатурой, на биодеструкцию нефти с последующим фитоконтролем почвы тест-культурой клевера розового – шведского (Trifolium hybridum).

Показано, что за 18 недель экспонирования «Унисорб-Био» с иммобилизованными на нем нефтеокисляющими штаммами Pseudomonas sp. и Bacillus subtilis содержание нефти в почве снизилось в 10 раз, что на порядок выше по сравнению с контролем. Высокие посевные качества (энергия прорастания, всхожесть семян – 82%) наблюдаются при использовании «Унисорб-Био», модифицированного макулатурой из газетной бумаги, в условиях 10%-го начального загрязнения почвы, при содержании нитрофоски 0.05%.

В почве с «Унисорб-Био», модифицированным макулатурой из бумаги «Снегурочка», показатели ниже на 17–20%, чем в образцах почвы с биопрепаратом, модифицированным макулатурой из газетной бумаги, что, по-видимому, связано с большей деструктируемостью последнего в этих условиях и увеличением в почве подвижных форм азота и фосфора.

О сравнительно хорошем уровне восстановления почвы при 15%-ном начальном загрязнении и практически не зависящем от вида биопрепарата свидетельствуют результаты фитоконтроля (энергия прорастания, всхожесть семян – 52%). Наблюдаемые посевные качества и морфофизиологические показатели дают основание сделать вывод о том, что модифицированный макулатурой биопрепарат «Унисорб-Био» способен в течение одного сезона восстановить почву даже с высоким уровнем загрязнения.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Metrics

Загрузка метрик ...

Биографии авторов

Татьяна Васильевна Рязанова, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры химической технологии древесины и биотехнологии

Ольга Семеновна Федорова, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва

кандидат технических наук, доцент кафедры химической технологии древесины и биотехнологии

Литература

Vosstanovleniye neftezagryaznennykh pochvennykh ekosistem. [Restoration of oil-contaminated soil ecosystems]. Mos-cow, 1988, 254 p. (in Russ.).

Degradatsiya i okhrana pochv [Degradation and protection of soils], ed. G.V. Dobrovol'sky. Moscow, 2002, 654 p. (in Russ.).

Amadi A., Dickson A., Maate G.O. Water, air and soil pollution, 1993, vol. 66, pp. 59–76.

Salakhova G.M. Izmeneniye ekologo-fiziologicheskikh parametrov rasteniy i rizofernoy mikrobioty v uslo-viyakh neftyanogo zagryazneniya i rekul'tivatsii pochvy: dis. … kand. biol. nauk. [Changes in the ecological and physiological parameters of plants and rhizopheric microbiota under conditions of oil pollution and soil reclamation: dis. ... Cand. biol. sciences]. Ufa, 2007, 194 p. (in Russ.).

Baldwin I.L. Soil Science, 1922, vol. 14, no. 6, pp. 465–478.

Zvolinskiy V.P., Batovskaya Ye.K., Chernykh N.A. Agrokhimicheskiy vestnik, 2005, no. 2, pp. 22–25. (in Russ.).

Khaziyev F.Kh., Fatkhiyev F.F. Agrokhimiya, 1981, no. 10, pp. 102–111. (in Russ.).

Korshunova T.Yu., Chetverikov S.P., Bakayeva M.D., Kuzina Ye.V., Rafikova G.F., Chetverikova D.V., Logi-nov O.N. Prikladnaya biokhimiya i mikrobiologiya, 2019, vol. 55, no. 4, pp. 338–349. DOI: 10.1134/S0555109919040093 (in Russ.).

Yakovlev A.L., Savenok O.V. Zashchita okruzhayushchey sredy v neftegazovom komplekse, 2017, no. 1, pp. 50–54. (in Russ.).

Zamotayev I.V., Ivanov I.V., Mikheyev P.V., Nikonova A.N. Pochvovedeniye, 2015, no. 11, pp. 1505–1518. DOI: 10.7868/S0032180X1512014X. (in Russ.).

Kuznetsov A.Ye. i dr. Prikladnaya ekobiotekhnologiya. Uchebnoye posobiye: v 2 t. [Applied ecobiotechnology. Study guide: in 2 volumes]. Moscow, 2017, vol. 2, 485 p. (in Russ.).

Shamrayev A.V., Shorina T.S. Vestnik OGU, 2009, no. 6 (100), pp. 642–645. (in Russ.).

Val'kov V.B. Biotekhnologiya, 1995, no. 3-4, pp. 20–27. (in Russ.).

Artemov A.V., Pinkin A.A. Voda: khimiya i ekologiya. 2008, no. 1, pp. 19–25. (in Russ.).

Szhabmenov Ye.V. Prikladnaya biokhimiya i mikrobiologiya, 1995, vol. 31 (5), pp. 534–539. (in Russ.).

Konovalova Ye.A., Lazykin A.G., Gavrilov K.Ye. Nauka vchera, segodnya, zavtra: sb. st. po mater. XXXIV mezhdu-nar. nauch.-prakt. konf. [Science yesterday, today, tomorrow: collection of articles. Art. by mater. XXXIV int. scien-tific-practical conf]. Novosibirsk, 2016, no. 5(27), pp. 6–17. (in Russ.).

Khalimov E.N., Levin S.V., Guzev V.S. Vestnik MGU, 1996, no. 2, pp. 59–64. (in Russ.).

Ilarionov S.A. Ekologicheskiye aspekty vosstanovleniya neftezagryaznennykh pochv. [Ecological aspects of the restora-tion of oil-contaminated soils]. Ekaterinburg, 2004, 194 p. (in Russ.).

Ryazanova T.V., Fedorova O.S. Sistemy. Metody. Tekhnologii, 2017, no. 1(3), pp. 157–164. (in Russ.).

Ryazanova T.V., Fedorova O.S. Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Novyye ekologobezopasnyye tekhnologii dlya ustoychivogo razvitiya regionov Sibiri». [All-Russian scientific and practical conference "New envi-ronmentally friendly technologies for sustainable development of Siberian regions"]. Ulan-Ude, 2005, pp. 65–70. (in Russ.).

Ryazanova T.V., Fedorova O.S., Marchenko R.A., Shurkina V.I. Novyye dostizheniya v khimii i khimicheskoy tekhnologii rastitel'nogo syr'ya. [New achievements in the chemistry and chemical technology of plant raw materials]. Barnaul, 2017, pp. 327–329. (in Russ.).

Yeterevskaya L.V., Yarantseva L.D. O vliyanii na rasteniya zagryazneniy pochvy pri burenii i razvedke na neft' i gaz. [On the effect of soil pollution on plants during drilling and exploration for oil and gas]. Kiev, 1976, p. 73. (in Russ.).

Zvolinskiy V.P., Batovskaya Ye.K., Chernykh N.A. Agrokhimicheskiy vestnik, 2005, no. 2, pp. 22–25. (in Russ.).

Zvolinskiy V.P., Batovskaya Ye.K., Bondarenko A.N. Zemledeliye, 2007, no. 4, pp. 13–14. (in Russ.).

Zil'berman M.V., Poroshina Ye.A., Zyryanova Ye.V. Biotestirovaniye pochv, zagryaznennykh neft'yu i neftepro-duktami. [Biotesting of soils contaminated with oil and oil products]. Perm', 2005, 111 p. (in Russ.).

Kazeyev K.Sh., Kolesnikov S.I., Akimenko Yu.V., Dadenko Ye.V. Metody biodiagnostiki nazemnykh ekosistem: monografiya. [Biodiagnostic methods of terrestrial ecosystems: monograph]. Rostov-on-Don, 2016, 356 p. (in Russ.).

Nazarov A.V. Vestnik Permskogo gosudarstvennogo universiteta. Biologiya, 2007, vol. 5 (10), pp. 134–141. (in Russ.).

PND F 16.1.41-04. Kolichestvennyy khimicheskiy analiz pochv. Metodika vypolneniya iz-mereniy massovoy kontsen-tratsii nefteproduktov v probakh pochv gravimetricheskim metodom. [PND F 16.1.41-04. Quantitative chemical analy-sis of soils. Methods of measuring the mass concentration of oil products in soil samples by the gravimetric method]. (in Russ.).

Rekomendatsii po ispol'zovaniyu organicheskikh, mineral'nykh makro- i mikroudobreniy, meliorantov dlya vypolneniya obyazatel'nykh meropriyatiy po uluchsheniyu zemel' sel'skokhozyaystvennogo naznacheniya v rostov-skoy oblasti. [Recommendations for the use of organic, mineral macro- and micronutrient fertilizers, ameliorants for the implementa-tion of mandatory measures to improve agricultural land in the Rostov region]. FGU GTSAS «Rostovskiy» p. Rassvet, 2011, 35 p. (in Russ.).

Опубликован
2020-11-25
Как цитировать
1. Рязанова Т. В., Федорова О. С. ВЛИЯНИЕ БИОСОРБЕНТА «УНИСОРБ-БИО», МОДИФИЦИРОВАННОГО МАКУЛАТУРОЙ, НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА КЛЕВЕРА РОЗОВОГО В УСЛОВИЯХ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ // Химия растительного сырья, 2020. № 4. С. 443-450. URL: http://journal.asu.ru/cw/article/view/8672.
Выпуск
Раздел
Технологии