Rodionov, Evgeniy T., LTD «Dikorosy», Zatonskaya St., 29A, bl. 12, Krasnoyarsk, 660052