ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЯГОД КЛЮКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ

  • Алексей Борисович Горбунов Центральный сибирский ботанический сад СО РАН Email: gab_2002ru@ngs.ru
  • Татьяна Абдулхаиловна Кукушкина Центральный сибирский ботанический сад СО РАН Email: kukushkina-phyto@yandex.ru
Ключевые слова: Oxycoccus macrocarpus (Aiton) Pursh, сухое вещество, аскорбиновая кислота, сахара, кислотность, антоцианы, катехины, протопектины и пектины

Аннотация

Клюква крупноплодная – ценное пищевое и лекарственное растение. Наиболее перспективные для юга Западной Сибири ранний сорт «Bergman» и среднеранние сорта «Ben Lear» и «Pilgrim» созревают довольно поздно, во второй-третьей декаде сентября.

Целью данной работы явилось изучение химического состава ягод клюквы крупноплодной и его динамики при длительном хранении. В связи с этим проведены биохимические исследования сухого вещества, аскорбиновой кислоты, сахаров, кислот, антоцианов, катехинов, пектинов и протопектинов в ягодах перспективных сортов. Анализы химического состава проводились по общепринятым методикам.

Установлено, что ранний сорт «Bergman», по сравнению со среднеранними сортами «Ben Lear» и «Pilgrim», накапливал больше аскорбиновой кислоты и антоцианов. В процессе длительного (5–6 месяцев) хранения плодов в холодильнике у всех сортов происходило снижение количества сахаров, аскорбиновой кислоты и частично пектинов, но увеличивалось содержание сухих веществ, кислот, протопектинов (в 1.2–2.9 раза) и антоцианов (в 1.7–5.0 раз). Следовательно, недозрелые ягоды клюквы можно дозаривать. По накоплению антоцианов и протопектинов сибирские образцы близки или превышают белорусские, которые формируют качественный состав плодов в более благоприятных условиях.

Для получения высококачественной по биохимическим показателям продукции необходимо на юге Западной Сибири выращивать ранние сорта клюквы крупноплодной, сбор урожая производить в конце второй-третьей декады сентября, когда ягоды приобретут естественную окраску, и хранить ягоды в свежем виде в холодильнике не более полугода.

В процессе длительного (5–6 месяцев) хранения ягод у всех сортов происходило снижение количества сахаров, аскорбиновой кислоты и частично пектинов, но увеличивалось содержание сухих веществ, кислот, протопектинов и антоцианов.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Metrics

Загрузка метрик ...

Биографии авторов

Алексей Борисович Горбунов, Центральный сибирский ботанический сад СО РАН

и.о. заведующего лабораторией, ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук, доцент

Татьяна Абдулхаиловна Кукушкина, Центральный сибирский ботанический сад СО РАН

старший научный сотрудник

Литература

Cherkasov A.F., Butkus V.F., Gorbunov A.B. Klyukva [Cranberry], Moscow, 1981. 214 s. (in Russ.)

Butkus V.F., Gorbunov A.B., Cherkasov A.F. Rast. resursy, 1982, vol. 18, issue. 4, pp. 561–573. (in Russ.)

Sidorovich Ye.A., Kudinov M.A., Ruban N.N., Sherstenikina A.V., Rupasova ZH.A., Shapiro D.K., Gorlenko S.V. Klyukva krupnoplodnaya v Belorussii [Cranberry large-fruited in Belarus], Minsk, 1987, 238 s. (in Russ.)

Reshetnikov V.N., Paromchic I.I., Ruban N.N., Alekseeva E.I., Vojcekhovskaya E.A. & Sergeenko N.V. Problems of rational utilization and reproduction of berry plants in boreal forests on the eve of the XXI century: Proc. Internat. Conf. Glubokoye-Gomel, 2000, pp. 206–209.

Wang S.Y., Stretch A.W. J. Agric. Food Chem., 2001, vol. 49, pp. 969–974. DOI: 10.1021/jf001206m

Reshetnikov V.N., Ruban N.N., Spiridovich Ye.V., Paromchik I.I., Alekseyeva Ye.I., Voytsekhovskaya Ye.A. Kul'tu-ra Brusnichnykh yagodnikov: itogi i perspektivy: Mater. Mezhdunar. nauch. konf. [Cowberry berry culture: results and prospects: Mater. International scientific conf.], Minsk, 2005, pp. 165–168. (in Russ.)

Gorbunov A.B., Simagin V.S., Fotev YU.V., Boyarskikh I.G., Snakina T.I., Lokteva A.V., Asbaganov S.V., Belo-usova V.P. Introduktsiya netraditsionnykh plodovykh, yagodnykh i ovoshchnykh rasteniy v Zapadnoy Sibiri [Introduc-tion of non-traditional fruit, berry and vegetable plants in Western Siberia], Novosibirsk, 2013, 290 s. (in Russ.)

Borowska E.J., Mazur B., Kopciuch R.G., Buszewski B. Food Technol. Biotechnol., 2009, vol. 47, no. 1, pp. 56–61.

Yakovlev A.P., Rupasova ZH.A., Barkov S.P., Ignatenko V.A., Varavina N.P., Matyushevskaya Ye.N. Meditsinskaya konsul'tatsiya, 1999, no. 1(21), pp. 29–32. (in Russ.).

Vasilevskaya T.I., Ivantsov L.V., Sukhalet I.L. Ekologo-biologicheskoye izucheniye yagodnykh rasteniy semeystva Brusnichnyye i opyt osvoyeniya ikh promyshlennoy kul'tury: Tez. dokl. [Ecological and biological study of berry plants of the cowberry family and the experience of developing their industrial culture: Proc. report.], Gantsevichi, 1991, pp. 24–25. (in Russ.).

Gorbunov A.B. Opyt i perspektivy vozdelyvaniya yagodnykh rasteniy semeystva Brusnichnyye na territorii Be-larusi i sopredel'nykh stran: mater. Mezhdunar. nauchno-praktich. seminara [Experience and prospects for the cultivation of berry plants of the cowberry family in the territory of the Be-larus and adjacent countries: Mater. International scientific and practical a seminar], Minsk, 2017, pp. 23–30. (in Russ.)

Yermakov A.I., Arasimovich V.V., Yarosh N.P., Peruanskiy YU.V., Lukovnikova G.A., Ikonnikova M.I. Metody bio-khimicheskogo issledovaniya rasteniy [Methods of biochemical studies of plants], Leningrad, 1987, 430 s. (in Russ.)

Kriventsov V.I. Metodicheskiye rekomendatsii po analizu plodov na biokhimicheskiy sostav [Guidelines for the analysis of the fruit on the biochemical composition], Yalta, 1982, 21 s. (in Russ.)

Murav'yeva D.A., Bubenchikova V.N., Belikov V.V. Farmatsiya, 1987, №5, pp. 28–25. (in Russ.)

Kukushkina T.A., Zykov A.A., Obukhova L.A. Aktual'nyye problemy sozdaniya novykh lekarstvennykh preparatov prirodnogo proiskhozhdeniya: mater. VII Mezhdunar. s"yezda [Actual problems of creating new drugs of natural origin: mater. VII International congress], St. Petersburg, 2003, pp. 64–69. (in Russ.)

Kriventsov V.I. Sbornik nauchnykh trudov Gosudarstvennogo Nikitskogo botanicheskogo sada, 1989, no. 109, pp. 128–137. (in Russ.)

Rupasova Zh.A., Garanovich I.M., Shpital'naya T.V., Vasilevskaya T.I., Pavlovskiy N.B., Krinitskaya N.B. Bio-khimicheskiy sostav plodov malorasprostranonnykh kul'tur sadovodstva v Belarusi [Bio-chemical composition of fruits of less common horticultural crops in Belarus], Minsk, 2014, 315 s. (in Russ.)

Rupasova Zh.A., Reshetnikov V.N., Vasilevskaya T.I., Yakovlev A.P., Pavlovskiy N.B. Formirovaniye biokhimi-cheskogo sostava plodov vidov semeystva Ericaceae (Vereskovyye) pri introduktsii v usloviyakh Belarusi [Formation of the biochemical composition of the fruits of species of the family Ericaceae (Heather) when introduced in Belarus], Minsk, 2011, 307 s. (in Russ.)

Rupasova Zh.A., Yakovlev A.P. Fitorekul'tivatsiya vybyvshikh iz promyshlennoy ekspluatatsii torfyanykh me-storozhdeniy severa Belarusi na osnove vozdelyvaniya yagodnykh rasteniy semeystva Ericaceae [Phyto-cultivation of peat deposits from the north of Belarus retired from industrial exploitation based on the cultivation of berry plants of the Ericaceae family], Minsk, 2011, 282 s. (in Russ.)

Lyutikova M.N. Izucheniye sostava biologicheski aktivnykh komponentov dikorastushchikh yagod Vaccinium vitis-idaea i Oxycoccus palustris v zavisimosti ot stepeni ikh zrelosti i usloviy khraneniya: avtoref. … dis. kand. khim. Nauk. [Study of the composition of the biologically active components of wild berries Vaccinium vitis-idaea and Oxycoccus palustris, depending on their degree of maturity and storage conditions: Abstract PhD chemical Of science], Cher-nogolovka, 2013, 24 s. (in Russ.)

КЛЮКА КРУПНОПЛОДНАЯ
Опубликован
2019-01-26
Как цитировать
1. Горбунов А. Б., Кукушкина Т. А. ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЯГОД КЛЮКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ // Химия растительного сырья, 2019. № 2. С. 153-159. URL: http://journal.asu.ru/cw/article/view/4017.
Выпуск
Раздел
Низкомолекулярные соединения