Iskakova, Zhanar Baktybaevna, The Institute of Applied Chemistry, L.N. Gumilyov Eurasian National University, К. Satbayev str., 2, Astana, 010008, Казахстан