СОДЕРЖАНИЕ КАТЕХИНОВ В ЛИСТЬЯХ И КОРНЯХ COMARUM SALESOVIANUM И COMARUM PALUSTRE (ROSACEAE)

УДК 582.734: 615.322

  • Татьяна Абдулхаиловна Кукушкина Центральный сибирский ботанический сад СО РАН https://orcid.org/0000-0001-8870-6101 Email: kukushkina-phyto@yandex.ru
  • Вера Андреевна Костикова Центральный сибирский ботанический сад СО РАН Email: serebryakovava@mail.ru
  • Елена Петровна Храмова Центральный сибирский ботанический сад СО РАН https://orcid.org/0000-0002-8430-4575 Email: elenakhramova2023@yandex.ru
Ключевые слова: Comarum, катехины, спектрофотометрия, ВЭЖХ, валидация

Аннотация

Поиск дополнительных источников катехинов среди местной флоры является актуальным на сегодняшний день. Цель настоящего исследования – изучение состава и содержания катехинов в листьях и корнях растений рода Comarum L. флоры Азиатской России с помощью спектрофотометрического метода и высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Проведена валидация методики определения содержания катехинов спектрофотометрическим методом в листьях полукустарника сабельника Залесова (Comarum salesovianum (Steph.) Asch. et Graebn.) из семейства Rosaceae Juss. Исследовано содержание катехинов в пересчете на (±)-катехин в листьях и корневищах двух видов рода ComarumC. salesovianum и C. palustre L. (сабельник болотный). Наибольшее содержание катехинов выявлено в корнях C. palustre (4%) и листьях C. salesovianum (2.58%). Предложена методика определения состава и содержания индивидуальных катехинов в листьях и корневищах двух представителей рода Comarum методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. В листьях и корнях обнаружено 3 катехина: (±)-катехин, галлат эпигаллокатехина и (-)-эпикатехин. Из катехинов в листьях и корнях С. palustre и С. salesovianum превалируют (±)-катехин и (-)-эпикатехин. Содержание галлат эпигаллокатехина не превышает 0.1 мг/г. Концентрация (±)-катехина самая высокая в корнях С. palustre (1.21 мг/г), а (-)-эпикатехина – в листьях С. salesovianum (1.35 мг/г).

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Metrics

Загрузка метрик ...

Биографии авторов

Татьяна Абдулхаиловна Кукушкина, Центральный сибирский ботанический сад СО РАН

старший научный сотрудник

Вера Андреевна Костикова, Центральный сибирский ботанический сад СО РАН

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник

Елена Петровна Храмова, Центральный сибирский ботанический сад СО РАН

доктор биологических наук, главный научный сотрудник, заведующая лабораторией фитохимии

Литература

Zaprometov M.N. Biokhimiya katekhinov. [Biochemistry of catechins]. Moscow, 1964, 325 p. (in Russ.).

Kim E., Hwang K., Lee J., Han S.Y., Kim E.-M., Park J., Cho J.Y. Int. J. Mol. Sci., 2018, vol. 19 (1), article 173. DOI: 10.3390/ijms19010173.

Bae J., Kim N., Shin Y., Kim S.Y., Kim Y.J. Biomed. Dermatol., 2020, vol. 4, article 8. DOI: 10.1186/s41702-020-0057-8.

Ohmori Y., Ito M., Kishi M., Mizutani H., Katada T., Konishi H. Biol. Pharm. Bull., 1995, vol. 18 (5), pp. 683–686. DOI: 10.1248/bpb.18.683.

de Oliveira Caleare A., Hensel A., Mello J.C., Pinha A.B., Panizzon G.P., Lechtenberg M., Petereit F., Nakamura C.V. Fitoterapia, 2017, vol. 118, pp. 87–93. DOI: 10.1016/j.fitote.2017.03.002.

Marques T.R., Cesar P.H.S., Braga M.A., Marcussi S., Corrêa A.D. J. Food Sci., 2018, vol. 83 (11), pp. 2840–2849. DOI: 10.1111/1750-3841.14330.

Zaprometov M.N. Fenol'nyye soyedineniya. Rasprostraneniye, metabolizm i funktsii v rasteniyakh. [Phenolic com-pounds. Distribution, metabolism and functions in plants]. Moscow, 1993, 272 p. (in Russ.).

Isemura M. Molecules, 2019, vol. 24 (3), article 528. DOI: 10.3390/molecules24030528.

Zubova M.Yu., Nechayeva T.L., Kartashov A.V., Zagoskina N.V. Izvestiya RAN. Seriya biologicheskaya, 2020, no. 6, pp. 604‒615. DOI: 10.31857/S000233292006017X. (in Russ.).

Kurbatskiy V.I. Flora Sibiri. [Flora of Siberia]. Novosibirsk, 1988, vol. 8, pp. 35–38. (in Russ.).

Sklyarevskaya N.V. Farmakognosticheskoye izucheniye nadzemnoy chasti sabel'nika bolotnogo (Comarum palustre L.), proizrastayushchego na Severo-Zapade Rossii: dis. ... kand. farm. nauk. [Pharmacognostic study of the aerial part of the marsh cinquefoil (Comarum palustre L.), growing in the North-West of Russia: dis. ...cand. pharm. Sci.]. St. Petersburg, 2009, 163 p. (in Russ.).

Strugar Y., Orlova A.A., Ponkratova A.O., Ueyli A.K., Povydysh M.N. Razrabotka i registratsiya lekarstvennykh sredstv, 2022, vol. 11, no. 4, pp. 177‒184. DOI: 10.33380/2305-2066-2022-11-4-177-184. (in Russ.).

Naumchik G.N. Fitokhimicheskoye issledovaniye sabel'nika bolotnogo i prigotovleniye iz nego nekotorykh le-karstvennykh preparatov: avtoref. dis. ... kand. farm. nauk. [Phytochemical study of marsh cinquefoil and the prepara-tion of some medicinal preparations from it: abstract of thesis. dis. ...cand. pharm. Sci.]. Leningrad, 1964, 16 p. (in Russ.).

Chemesova I.I., Chizhikov D.V. Rastitel'nyye resursy, 2004, vol. 40, no. 3, pp. 122‒130. (in Russ.).

Saybel' O.L., Dargayeva T.D., Zayko L.N. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Meditsina i farmatsi-ya, 2008, no. 12, pp. 16‒21. (in Russ.).

Zhukova O.L., Stikhii V.A, Sheychenko V.I., Dargayeva T.D. Mezhdunarodnaya konferentsiya: Lekarstvennoye rasteniyevodstvo: sbornik nauchnykh trudov. [International conference: Medicinal plant growing: collection of scientific papers]. Moscow, 2006, pp. 260‒265. (in Russ.).

Yorshik O.A., Buzuk G.N. Vestnik farmatsii, 2007, no. 4 (38), pp. 10‒17. (in Russ.).

Yorshik O.A., Buzuk G.N. Rastitel'nyye resursy, 2015, vol. 51, no. 2, pp. 220‒228. (in Russ.).

Tril' V.M. Nauka: kompleksnyye problemy, 2015, no. 2 (6), pp. 19–27. (in Russ.).

Odontuya G., Banzragchgarav O., Murata T., Batkhuu J., Sasaki K., Yoshizaki F. Phytochemistry Letters, 2015, vol. 13, pp. 360–364. DOI: 10.1016/j.phytol.2015.07.020.

Bukreyeva T.V., Shavarda A.L. Rastitel'nyye resursy, 2017, vol. 53, no. 3, pp. 435–442. (in Russ.).

Khramova Ye.P., Chankina O.V., Syyeva S.Ya., Kostikova, V.A. Rastitel'nyy mir Aziatskoy Rossii, 2019, no. 3(35), pp. 62‒69. DOI: 10.21782/RMAR1995-2449-2019-3(62-69). (in Russ.).

Gonchig E., Erdenebat S., Togtoo O., Bataa S., Gendaram O., Kim Y.S., Ryu S.Y. Natural Product Sciences, 2008, vol. 14, no. 1, pp. 1–5.

Lobanova I.Ye., Filippova Ye.I., Kukushkina T.A., Protsenko M.A., Khramova Ye.P., Mazurkova N.A., Vysochi-na G.I. Khimiya v interesakh ustoychivogo razvitiya, 2021, vol. 29, pp. 675–682. DOI: 10.15372/KhUR2021346. (in Russ.).

Khramova Ye.P., Kukushkina T.A., Shaldayeva T.M., Syyeva S.Ya. Khimiya rastitel'nogo syr'ya, 2020, no. 1, pp. 189–197. DOI: 10.14258/jcprm.2020015145. (in Russ.).

Zhukova O.L., Abramov A.A., Dargayeva T.D., Markaryan A.A. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 2. Khimi-ya, 2006, vol. 47, no. 5, pp. 342‒345. (in Russ.).

Konovalov D.A., Konovalova D.S. Aktual'nyye problemy meditsiny, 2012, no. 16 (135), pp. 156‒159. (in Russ.).

Andreyeva V.Yu., Kalinkina G.I., Li V.V. Khimiya rastitel'nogo syr'ya, 2019, no. 3, pp. 161–168. DOI: 10.14258/jcprm.2019034683. (in Russ.).

Ivanova Ye.V., Luksha Ye.A., Kalinkina G.I., Pogodin I.S. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta, 2016, no. 4 (60), pp. 118‒120. (in Russ.).

Sun B., Ricardo-da-Silva J.M., Spranger I. J. Agric. Food Chem., 1998, vol. 46, no. 10, pp. 4267–4274. DOI: 10.1021/jf980366j.

Kriventsov V.I. Metodicheskiye rekomendatsii po analizu plodov na biokhimicheskiy sostav. [Methodological recom-mendations for analyzing fruits for biochemical composition]. Yalta, 1982, 21 p. (in Russ.).

Gosudarstvennaya farmakopeya Rossiyskoy Federatsii. 14 izd. [State Pharmacopoeia of the Russian Federation. 14th ed.]. Moscow, 2018, vol. 4, p. 6143. (in Russ.).

Olennikov D.N. Chemistry of Natural Compounds, 2016, vol. 52, no. 4, pp. 721‒723. DOI 10.1007/s10600-016-1754-9.

Chayka V.M., Sobolevskaya K.A., Minayeva V.G. Izvestiya SO AN SSSR. Ser. biol. nauka, 1973, no. 2, pp. 31‒36.

Zhukova O.L. Fitokhimicheskoye izucheniye sabel'nika bolotnogo, sukhogo ekstrakta na yego osnove i ikh standar-tizatsiya: dis. ... kand. farm. nauk. [Phytochemical study of marsh cinquefoil, dry extract based on it and their standard-ization: dis. ...cand. pharm. Sci.]. Moscow, 2007, 145 p. (in Russ.).

Kashchenko N.I., Chirikova N.K., Olennikov D.N. Molecules, 2017, vol. 22(1), article 73. DOI: 10.3390/molecules22010073.

Опубликован
2024-05-22
Как цитировать
1. Кукушкина Т. А., Костикова В. А., Храмова Е. П. СОДЕРЖАНИЕ КАТЕХИНОВ В ЛИСТЬЯХ И КОРНЯХ COMARUM SALESOVIANUM И COMARUM PALUSTRE (ROSACEAE) // Химия растительного сырья, 2024. № 2. С. Online First. URL: http://journal.asu.ru/cw/article/view/12561.
Раздел
Низкомолекулярные соединения