ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАКЦИИ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ ИОНОВ КОБАЛЬТА С ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНОМ В ВОДНОЙ СРЕДЕ

  • Елена (Elena) Владимировна (Vladimirovna) Столповская (Stolpovskaya) Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН Email: stel@irioch.irk.ru
  • Наталья (Natal'ya) Николаевна (Nikolaevna) Трофимова (Trofimova) Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН Email: natrof@irioch.irk.ru
  • Василий (Vasiliy) Анатольевич (Anatol'evich) Бабкин (Babkin) Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН Email: babkin@irioch.irk.ru
  • Роман (Roman) Георгиевич (Georgievich) Житов (Zhitov) Иркутский государственный университет Email: zhitovroman@gmail.com
Ключевые слова: дигидрокверцетин, флавоноиды, комплексные соединения, ионы кобальта, оптимизация, выход продукта

Аннотация

В продолжение исследований реакций комплексообразования ионов биогенных металлов с флавоноидом дигидрокверцетином (ДКВ) изучено взаимодействие ионов Со2+ с ДКВ в водных растворах.

Установлено, что при различных значениях рН раствора образуются комплексные соединения (КС) с разной стехиометрией: изменение рН раствора от 6.0 до 7.0 приводит к формированию соединений 1–3 с соотношением металл : флавоноидный лиганд (Met : L) от 1 : 2 при рН 6.0 (1) через 2 : 3 при рН 6.4–6.7 (2) до 1 : 1 при рН 6.8–7.0 (3).

С использованием метода термогравиметрии и данных элементного анализа предложен наиболее вероятный состав соединений с установлением количества связанной воды: [CoL2(H2O)4] для 1, [Co2L3(ОН)(H2O)4] для 2 и [CoL(ОН)(H2O)2] для 3.

Предложены оптимизированные по выходу продукта условия реакции комплексообразования ионов Со2+ с дигидрокверцетином в водной среде для соединения 2: рН раствора 6.7, продолжительность реакции 15 мин, температура реакционного раствора 90 °С, мольное соотношение исходных реагентов ДКВ : Со2+ 1 : 1,5, исходные концентрации 0.020 моль/л ДКВ и 0.030 моль/л Со2+, использование для реакции CoSO4∙7H2O. Выход продукта – 81.8%.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Metrics

Загрузка метрик ...

Биографии авторов

Елена (Elena) Владимировна (Vladimirovna) Столповская (Stolpovskaya), Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН

младший научный сотрудник  лаборатории химии древесины, кандидат химических наук

Наталья (Natal'ya) Николаевна (Nikolaevna) Трофимова (Trofimova), Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН

начальник отдела аспирантуры, кандидат химических наук

Василий (Vasiliy) Анатольевич (Anatol'evich) Бабкин (Babkin), Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН

заведующий лабораторией химии древесины, доктор химических наук, профессор

Роман (Roman) Георгиевич (Georgievich) Житов (Zhitov), Иркутский государственный университет

научный сотрудник лаборатории полимеризационных процессов и органического синтеза, кандидат химических наук

Литература

Trofimova N.N., Stolpovskaya E.V., Babkin V.A., Fedorov S.V., Kalabin G.A., Goryainov S.V., Zolotarev E.E., Saf-ronov A.Yu., Kashevskii A.V., Zhitov R.G. Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 2015, vol. 41, no. 7, pp. 745–752. DOI: 10.1134/S1068162015070146.

Stolpovskaya Ye.V., Trofimova N.N, Babkin V.A. Khimiya i tekhnologiya rastitel'nykh veshchestv: materialy KH Vse-rossiyskoy nauchnoy konferentsii i shkoly molodykh uchenykh. [Chemistry and technology of plant substances: materials of the X All-Russian Scientific Conference and School of Young Scientists]. Kazan, 2017, pp. 278–279. (in Russ.).

Stolpovskaya E.V., Trofimova N.N., Babkin V.A. Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 2017, vol. 43, no. 7, pp. 52–56. DOI: 10.1134/S1068162017070160.

Trofimova N.N., Babkin V.A., Kiselev O.I. Izvestiya Akademii nauk. Seriya khimicheskaya, 2015, no. 6, pp. 1430–1436. (in Russ.).

Patent 2637440 (RU). 2017. (in Russ.).

Babkin V.A., Ostroukhova L.A., Trofimova N.N. Biomassa listvennitsy: ot khimicheskogo sostava do innovatsion-nykh produktov. [Larch biomass: from chemical composition to innovative products]. Novosibirsk, 2011, 236 p. (in Russ.).

Panchenko L.F., Mayev I.V., Gurevich K.G. Klinicheskaya biokhimiya mikroelementov. [Clinical biochemistry of micro-elements]. Moscow, 2004, 368 p. (in Russ.).

Ayzikovich I.V., Ayzikovich B.I., Antonov A.R., Yelovskiy A.A., Ustinov D.V. Vestnik NGU. Seriya: Biologiya, klinicheskaya meditsina, 2010, vol. 8, no. 4, pp. 171–177. (in Russ.).

Korochkina Ye.A. Genetika i razvedeniye zhivotnykh, 2016, no. 3, pp. 69–73. (in Russ.).

Filippova V.A., Lysenkova A.V. Problemy zdorov'ya i ekologii, 2013, no. 4(38), pp. 72–78. (in Russ.).

Rustembekova S.A., Ametov A.S., Tliashinova A.M. Russkiy meditsinskiy zhurnal. Endokrinologiya, 2008, vol. 16, no. 16, pp. 1078–1081. (in Russ.).

Agadzhanyan N.A., Skal'nyy A.V., Detkov V.YU. Ekologiya cheloveka, 2013, no. 11, pp. 3–12. (in Russ.).

Bakhtina G.G., Len'ko O.A., Sukhanova S.Ye. Patologiya krovoobrashcheniya i kardiokhirurgiya, 2007, no. 4, pp. 82–89. (in Russ.).

Loyko O.P., Mauletova R.M., Mashentseva A.A., Khalitova A.I., Tuleuov B.I. I Mezhdunarodnaya Rossiysko-Kazakhstanskaya konferentsiya po khimii i khimicheskoy tekhnologii. [I International Russian-Kazakhstan Conference on Chemistry and Chemical Technologyъ. Tomsk, 2011. С. 313–316. (in Russ.).

Bravo A., Anacona J.R. Transition Metal Chemistry, 2001, vol. 26, pp. 20–23.

Satterfield M., Brodbelt J.S. Analytical Chemistry, 2000, vol. 72, no. 24, pp. 5898–5906.

Satterfield M., Brodbelt J.S. J. Am. Soc. Mass Spectrom,. 2001, vol. 12, pp. 537–549.

Pikulski M., Brodbelt J.S. J. Am. Soc. Mass Spectrom., 2003, vol. 14, pp. 1437–1453. DOI: 10.1016/j.jasms.2003.07.002.

Pikulski M., Wilson J.J., Aguilar A., Brodbelt J.S. Analytical Chemistry, 2006, vol. 78, no. 24, pp. 8512–8517. DOI: 10.1021 / ac061472k.

Pikulski M., Aguilar A., Brodbelt J.S. J. Am. Soc. Mass Spectrom., 2007, vol. 18, pp. 422–431. DOI: 10.1016 / j.jasms.2006.10.011.

Davis D.D., Brodbelt J.S. J. Am. Soc. Mass Spectrom., 2004, vol. 15, pp. 1287–1299. DOI: 10.1016/j.jasms.2004.06.003.

Patent 2158598 (RU). 2000. (in Russ.).

Gosudarstvennaya farmakopeya XIII izd. OFS 1.2.1.0005.15. [State Pharmacopoeia. Ed. XIII. Official Pharmacopeia Ar-ticle 1.2.1.0005.15]. (in Russ.).

De Souza R.F.V., De Giovani W.F. Spectrochimica Acta Part A., 2005, vol. 61, pp. 1985–1990. DOI: 10.1016/j.saa.2004.07.029.

Cornard J.P., Merlin J.C. Journal of Inorganic Biochemistry, 2002, vol. 92, pp. 19–27.

Zheltoukhova Ye.P., Koval'chukova O.V., Zaytsev B.Ye., Strashnova S.B. Novyye dostizheniya v khimii i khimicheskoy tekhnologii rastitel'nogo syr'ya: materialy IV Vserossiyskoy konferentsii. [New advances in chemistry and chemical tech-nology of plant materials: materials of the IV All-Russian Conference]. Barnaul, 2009, vol. 2, pp. 217–218. (in Russ.).

Torreggiani A., Tamba M., Trinchero A., Bonora S. Journal of Molecular structure, 2005, vol. 744–747, pp. 759–766. DOI: 10.1016/j.molstruc.2004.11.081.

Cornard J.P., Boudet A.C., Merlin J.C. Spectrochimica Acta Part A, 2001, vol. 57, issue 3, pp. 591–602.

Chervyakovskiy Ye.M., Kurchenko V.P., Kostyuk V.A. Trudy Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta, 2009, vol. 4, part 1, pp. 9–26. (in Russ.).

Heim K.E., Tagliaferro A.R., Bobilya D.J. Journal of Nutritional Biochemistry, 2002, vol. 13, pp. 572–584.

Panhwar Q.K., Memon Sh. Inorganica Chimica Acta, 2013, vol. 407, pp. 252–260. DOI: 10.1016/j.ica.2013.08.001.

Shchekatikhina A.S., Kurchenko V.P. Trudy Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011, vol. 6, part 1, pp. 76–85. (in Russ.).

Zenkevich I.G., Yeshchenko YU.A., Makarov V.G., Kolesnik YU.A., Shmatkov D.A., Tikhonov V.P., Tashlitskiy V.M. Aktual'nyye problemy sozdaniya novykh lekarstvennykh preparatov prirodnogo proiskhozhdeniya. Fitofarm-2006: materialy KH mezhdunarodnogo s"yezda. [Actual problems of creating new drugs of natural origin. Phytopharm 2006: materials of the 10th international congress]. St. Petersburg, 2006, pp. 93–109. (in Russ.).

Vyaznikova M.YU., Nikolayeva S.S., Smirnova L.P., Bykov V.A. Khimiko-farmatsevticheskiy zhurnal, 1997, vol. 31, no. 2, pp. 39–41. (in Russ.).

Vyaznikova M.YU., Nikolayeva S.S., Bykov V.A., Yakovleva L.V., Rulenko I.A., Tyukavkina N.A., Kolesnik YU.A. Khimiko-farmatsevticheskiy zhurnal, 1997, vol. 31, no. 2, pp. 42–45. (in Russ.).

Selifonova Ye.I., Chernova R.K., Koblova O.Ye. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Khimiya. Biologiya. Ekologiya, 2008, vol. 8, no. 2, pp. 23–28. (in Russ.).

Tarasevich B.N. IK spektry osnovnykh klassov organicheskikh soyedineniy. Spravochnyye materialy. [IR spectra of the main classes of organic compounds. Reference materials]. Moscow, 2012, 54 p. (in Russ.).

комплексных соединений Со2+ с дигидрокверцетином
Опубликован
2019-03-06
Как цитировать
1. Столповская (Stolpovskaya)Е. (Elena) В. (Vladimirovna), Трофимова (Trofimova)Н. (Natal’ya) Н. (Nikolaevna), Бабкин (Babkin)В. (Vasiliy) А. (Anatol’evich), Житов (Zhitov)Р. (Roman) Г. (Georgievich) ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАКЦИИ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ ИОНОВ КОБАЛЬТА С ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНОМ В ВОДНОЙ СРЕДЕ // Химия растительного сырья, 2019. № 1. С. 95-104. URL: http://journal.asu.ru/cw/article/view/4257.
Выпуск
Раздел
Низкомолекулярные соединения